Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego – SUPERGADZETY.COM.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego B2B supergadzety.com.pl   Sklep prowadzi COLORFIELD AGENCJA REKLAMY MARCIN STĘPNIEWSKI, 95-200 Pabianice, Ul. PArtyzancka 180, NIP: 831152 79 20 zwana dalej Sprzedawcą.

 2. Niniejszy Regulamin jest adresowany do Przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną lub sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

  1. adres poczty elektronicznej: biuro@colorfield.pl;

  2. pod numerem telefonu: 668 344 324;

  3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.

 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej SUPERGADZETY.COM.PL, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego,  z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną lub sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność o charakterze reklamowym, marketingowym;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 5. Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;

 6. Regulamin – niniejszy dokument;

 7. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

 8. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 9. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 11. Opiekun handlowy - współpracownik lub pracownik Sprzedawcy, wyznaczony do kontaktu z Klientem.

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

 3. Klient ma możliwość wysyłania wiadomości do Sprzedawcy za pomocą formularza „Wyślij zapytanie” dostępnego na karcie każdego Towaru. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza „Wyślij zapytanie” umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą w sprawie Towarów jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Wizualizacja

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Wizualizacją jest przygotowany zgodnie z wytycznymi Klienta projekt Towaru personalizowanego.

 2. Wizualizacja jest wykonywana bezpłatnie przez Sprzedawcę na żądanie Klienta przesłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Formularza „Wyślij zapytanie” lub do Opiekuna handlowego.

 3. Wizualizacja jest przesyłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na stronach Sklepu lub przez Opiekuna handlowego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Sprzedawca, przesyłając Klientowi Wizualizację, udziela Klientowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Wizualizacji (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”). Sprzedawca udziela Klientowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:

  1. wprowadzania do pamięci komputera Klienta.

 5. Klientowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, zgodne z Umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Klienta do tych czynności.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również Konta w Sklepie i zalogowanie się do niego.

 5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:

  1. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

 7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

 9. W przypadku niektórych Towarów prezentowanych w Sklepie istnieje możliwość ich personalizacji, polegającej na dostosowaniu kolorystyki, umieszczeniu naklejki, dodaniu graweru znajdującego się na Towarze lub znakowania Towaru metodą uzgodnioną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zgodnie z projektem lub wskazaniem Klienta. Informacja o możliwości dostosowania Towaru przez Klienta, o której mowa w poprzednim zdaniu, jest każdorazowo podawana w opisie Towaru. Sprzedawca, na życzenie Klienta może przygotować projekt kolorystyki, naklejki, graweru lub wzoru znakowania umieszczanego na Towarze.

 10. Złożenie Zamówienia Towaru personalizowanego zgodnie z wytycznymi Klienta jest możliwe, zgodnie z procedurą wskazaną w ppkt 5 – 8 powyżej. W tym celu, Klient powinien podać w formularzu Zamówienia, o którym mowa w ppkt 5 powyżej albo w treści wiadomości e-mail, o której mowa w ppkt 6, niezbędne parametry bądź Wizualizację kolorystyki, naklejki, graweru lub wzoru znakowania do których dostosowany ma być Towar. Sprzedawca, na stronie internetowej Sklepu może wskazać wytyczne, w jakiej formie Klient ma przesłać Wizualizację kolorystyki, naklejki, graweru lub wzoru znakowania do których Towar ma być dostosowany. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do zadawania Klientowi pytań w celu ustalenia wyglądu Towaru aby odzwierciedlał specyfikację wskazaną przez Klienta.

 11. W przypadku personalizacji polegającej na znakowaniu Towaru, po złożeniu Zamówienia na Towar personalizowany poprzez znakowanie, Sprzedawca wykonuje projekt lub Wizualizację Towaru w ciągu X Dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wytycznych od Klienta, który przesyła Klientowi za pośrednictwem wiadomości elektronicznej do akceptacji. Klient akceptuje projekt lub Wizualizację w ciągu X Dni roboczych od dnia ich przesłania oraz ma prawo do zgłoszenia poprawek.

 12. Poprzez przesłanie wytycznych bądź ich wizualizacji, o których mowa w ppkt 11 powyżej, Klient udziela Sprzedawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji w celu wykonania Zamówienia oraz na korzystanie z przesłanych treści poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej, wprowadzanie do sieci Internet, zwielokrotnianie i udostępnianie kolorystyki, naklejki, graweru, wzoru znakowania bądź ich wizualizacji w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści przesłanych przez Klienta w zakresie udzielonej licencji.

 13. Przesyłając wytyczne bądź wizualizację, o których mowa w ppkt 11 powyżej, Klient oświadcza, że dysponuje on prawami autorskimi do przesyłanych treści, że poprzez przesłanie tych treści nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że przesłane treści nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest on w pełni uprawniony do udzielenia licencji Sprzedawcy, o której mowa w ppkt 12 powyżej.

 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedawcy lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedawcę.

 16. O odmowie realizacji Zamówienia, niezależnie od przyczyny, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową.

 17. Sprzedawca w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została wydana Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.

 18. Sprzedawca przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest płatna na zasadach i w wysokości określonej w Zamówieniu.

 2. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika tj. za pośrednictwem firmy kurierskiej. Poza metodą dostawy za pośrednictwem Przewoźnika Klient może również odebrać Towar w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

 4. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 5. Z chwilą wydania Przewoźnikowi Towarów będących przedmiotem Zamówienia, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 6. Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Sprzedawca może indywidualnie ustalić z Klientem dostawę również w dni inne niż Dni robocze.

 7. Dostawa Towarów nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

 8. Klient po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.

 10. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

 11. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

 12. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, Sprzedawca może według swojego wyboru wyznaczyć Klientowi inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Klientem lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki Towaru.

 13. Klient zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nie odebrania zamówionych Towarów przez Klienta.

 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Klienta w wyniku oczekiwania na załadunek zorganizowanym przez Klienta transportem, w wyniku niedostosowania się do terminu odbioru Towarów wskazanego w Zamówieniu lub określonego przez Sprzedawcę.

 15. Dostawa Towarów nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

  2. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

  3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

  4. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 3. Klient nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedawcy, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go ze Sprzedawcą lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Sprzedawcy od Klienta, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Strony postanowiły inaczej.

 4. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawę Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Klienta na rzecz Sprzedawcy. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.

IX. Odpowiedzialność, wady Towaru

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ppkt. poniżej.

 2. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru na adres: COLORFIELD AGENCJA REKLAMY MARCIN STĘPNIEWSKI, 95-200 Pabianice, Ul. PArtyzancka 180, NIP: 831152 79 20, na adres poczty elektronicznej: biuro@supergadzety.com.pl, pod numerem telefonu: 668 344 324. Reklamacje mogą być kierowane również do Opiekuna handlowego Klienta.

 3. Koszty reklamacji Sprzedawca lub Opiekun handlowy ustalają indywidualnie po zgłoszeniu reklamacji przez Klienta.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru, etykietach Towaru.

 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta zostaje wyłączona.

 6. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy sprzedaży czy świadczenia Usług na rzecz Klienta jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Klienta Zamówienia.

 7. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.

X. Rozwiązanie umowy

 1. Klient, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, może złożyć wniosek do Sprzedawcy o rozwiązanie Umowy Sprzedaży (dalej jako “Wniosek”)..

 2. Sprzedawca może zaakceptować Wniosek, po uprzednim zbadaniu Towaru.

 3. Klient powinien odesłać Towar do Sprzedawcy na własny koszt., na adres wskazany przez Opiekuna handlowego Klienta.

 4. Po zaakceptowaniu Wniosku, Umowa Sprzedaży rozwiązuje się, Sprzedawca, w terminie 14 dni od zaakceptowania Wniosku zwraca Klientowi cenę Towaru za pośrednictwem metody płatności ustalonej indywidualnie między Klientem a Sprzedawcą.

 5. W przypadku odrzucenia Wniosku, Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o odrzuceniu Wniosku.

 6. W przypadku, o którym mowa w ppkt 5 powyżej, Klient może żądać odesłania Towaru na swój koszt.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: COLORFIELD AGENCJA REKLAMY MARCIN STĘPNIEWSKI, 95-200 Pabianice, Ul. PArtyzancka 180, NIP: 831152 79 20, na adres poczty elektronicznej: biuro@supergadzety.com.pl, nr telefonu: 668 344 324 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Własność intelektualna

 1. Klient zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Sprzedawcy.

 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedawcę Klientowi lub publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Klient nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 3. Klient samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedawcy na logotyp działalności Klienta nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedawcy.

 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Sprzedawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Sprzedawcy.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji oraz realizacji Zamówień złożonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.

 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostaną uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 4. Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu Zamówień lub Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę i Klienta, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia lub Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.

 5. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umów lub realizacji Zamówień zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.

Back to Top